आयुष्य

परिघाबाहेरील जग

एका दृष्टीने विचार केला, तर सारे काही खूप सोपे असते; दुसऱ्या दृष्टीने विचार केला, तर सारे काही अत्यंत कठीण! आपण आयुष्याकडे कसे पाहतो त्यावर सारे काही अवलंबून आहे. आपणाला जे करायचे आहे ते कोणालातरी शक्य असते आणि जे कोणालातरी करायचे आहे ते आपल्याला शक्य असते. एखादी गोष्ट पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक ते सारे गुण क्वचितच कोणा व्यक्तीकडे असतात, पण ज्यांच्याकडे असे गुण असतात ते आपले स्वप्न अगदी सहज पूर्ण करतात, आणि इतर लोक केवळ आवाक होऊन त्यांच्याकडे पहात राहतात.

परिघाबाहेरील जग

आपण आपल्याच विचारांच्या पिंजऱ्यात अडकलेलो असतो. आयुष्यात अश्या कितीतरी गोष्टी असतात, ज्या आपण अशक्य म्हणून सोडून देतो, पण खरंच त्या गोष्टी अशक्य असतात का? की केवळ त्या आपल्याला शक्य नसतात? विचारांच्या पिंजऱ्यातून बाहेर पडून आपण याकडे एकदा मोकळेपणाने पाहायला हवे. आपण आपल्याच परिघात दिवस काढत असतो, कारण त्यात आपणाला सुरक्षित वाटते. पण आपल्या परिघाबाहेरही एक जग असते आणि या जगातच आपली स्वप्ने वसलेली असतात.